ដោន​ឡូតឥត​គិតថ្លៃ ទស្សនាវដ្តីយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មសម័យទំនើប

1330

We are proud to announce that Kumnit Business Review e-Magazine (vol. 1, issue 1) is now available for free download.

សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញ​យក

ទស្សនាវដ្តីអេឡិចត្រូនិក Kumnit Business Review ត្រូវបានបង្កើតឡើង​ដោយ​គំនិត​រួម​សហការ​ជាមួួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​Kumnit Creative ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីៗក្នុងទម្រង់ជាអត្ថបទទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅក្នុងបរិបទធុរកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើ២ផ្អែកធំៗ យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ និងយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មសម័យទំនើប។

ទំនាក់​ទំនង​៖

PPIU Building, 11th Floor, St.169, Sangkat Veal Vong,
Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.
T: 010 296 072/ 011 306 889
ss@kumnitcreative.com | www.kumnitcreative.com
________________________________________