spot_img
spot_img
Homeធុរកិច្ចដំណើរ​ការបង្កើតផលិតផលថ្មីមួយមានអ្វីខ្លះ?

ដំណើរ​ការបង្កើតផលិតផលថ្មីមួយមានអ្វីខ្លះ?

-

អ្នកប្រហែលជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេថាហេតុអ្វី បានជាមានវត្តមានទំនិញឬសេវាកម្មប្លែកៗមិនចេះឈប់ឈរជាច្រើន​​ ដែលកំពុងមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារឡើយ នេះក៏ព្រោះតែអ្នកចាប់អារម្មណ៍តែលើមុខងារនិងសារៈប្រយោជន៍បស់វា។  តែបើសិនជាអ្នកជាមនុស្សដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនោះ អ្នកនឹងមិនត្រឹមតែចាប់អារម្មណ៍ពីវត្តមានរបស់វានោះទេ អ្នកថែមទាំងគិតថាវានៅមានចំណុចខ្វះខាតរបស់ទំនិញណាមួយ ឬគិតពីទំនិញណាមួយដែលអ្នកចង់ឱ្យមានរូបរាងតែវាមិនទាន់មានរូបរាងក្នុងទីផ្សារនៅឡើយ។ ចុះបើអ្នកមើលឃើញពីចំណុចនេះហើយ ចុះហេតុអ្វីអ្នកមិនបង្កើតវាឱ្យមានរូបរាងក្នុងទីផ្សារតែម្ដងទៅ! ដើម្បីជាគន្លឹះក្នុងការបង្កើតផលិតផលថ្មី ក្នុងថ្ងៃនេះយើងនិងបង្ហាញអ្នកពីជំហានទាំង៦ក្នុងការបម្លែង ផលិតផល ដែលអ្នកមានក្នុងគំនិតរបស់អ្នកឱ្យមានរូបរាងក្នុងទីផ្សារពិតប្រាកដ៖

  1. គំនិត៖ ជាដំបូងអ្នកត្រូវមានគំនិតជាមុនសិន ដើម្បីមានគំនិតបង្កើតថ្មីឬច្នៃប្រឌិតអ្វីមួយបានអ្នកត្រូវមើលឱ្យឃើញពី៖ បញ្ហារបស់អតិថិជនដូចជាបញ្ហាកង្វះឧបករណ៍ណាមួយក្នុងការរស់នៅ (ឧទាហរណ៍៖ មនុស្សពីមុនមានបញ្ហាក្នុងការទាក់ទងគ្នា នោះនាំឱ្យមនុស្សបង្កើតទូរស្ទ័ពដើម្បីសម្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាផ្លូវឆ្ងាយ។ នេះមានន័យថាមនុស្សមើលឃើញបញ្ហាក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នា) ,អ្វីមួយដែលជាផលិតផលជំនួស ដែលអាចជំនួសផលិតផលមានសម្រាប់នៅលើទីផ្សារ ឬចនោ្លះខ្វះខាតនូវផលិតផលណាមួយហើយរកអ្វីមកជួយបំពេញផលិតផលនោះ។
  2. ស្រាវជ្រាវ៖ បន្ទាប់ពីអ្នកមានគំនិតនៅក្នុងការចង់បង្កើតផលិតផលថ្មីមួយ នោះអ្នកប្រាកដជាចង់ឱ្យលេចចេញជារូបរាងពិតប្រាកដ (តែអ្នកត្រូវតែប្រាកដចិត្តថាផលិតផលរបស់អ្នកនិងត្រូវតម្រូវការទីផ្សារនិងការនិយមរបស់ទីផ្សារ)។ ដូច្នេះជំហានបន្ទាប់គឺការស្រាវជ្រាវ ការចែកចាយគំនិតជាមួយគ្រួសារឬមនុស្សជុំវិញខ្លួន ចំណាយពេលវេលាដើម្បីស្វែងយល់តាមប្រពន្ធ័សង្គមដើម្បីធ្វើការយល់ដឹងពីតម្រួវការរបស់មនុស្សបញ្ហារបស់មនុស្ស។
  3. រៀបចំផែនការ៖ នៅពេលដែលអ្នកប្រាកដថាផលិតផលអ្នកអាចទៅរួច ឬអាចបំពេញចិត្តរបស់អតិថិជនបាន ជំហានបន្ទាប់គឺការរៀបចំផែនការមុននិងការធ្វើគំរូ។ ការរៀបចំផែនការដំបូងអ្នកអាច សរសេររៀបរាប់ឬគូរូប ពីមុខងាររបស់ផលិតផល រូបរាង(មានអ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវការវាយកមកផ្គុំជារូបរាង។
  4. បង្គើតគំរូ៖ ការបង្កើតគំរូជាចំណុចពិបាកបំផុតដែលអ្នកត្រូវសម្រចឱ្យបាន ដើម្បីឈានទៅរកចំណុចបន្ទាប់។ គោលបំណងក្នុងការបង្គើតគំរូ គឺដើម្បីឱ្យផលិតផលលេចចេញរូបរាងពិតប្រាក ហើយអ្នកពេញចិត្តបន្ទាប់មកយកវាមកធ្វើជាគំរូក្នុងការដំណើរការផលិតផលិតផល។
  5. ធនធាន៖ កាលដែលអ្នកមានគំរូផលិតផលរួចរាល់ហើយ នោះវគ្គបន្ទាប់នោះជាធនធានក្នុងការផលិត ហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវតែចំបាច់រកនោះគឺអ្នកផ្គត់ផ្គង់។ អ្នកត្រូវតែរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលអាចជាជឿទុកចិត្តនិងអាចក្លាយជាដៃគូរសហការរបស់អ្នកបានក្នុងថ្ងៃអានាគត។
  6. ថ្លៃដើម៖ គឺជារឿងសំខានចុងក្រោយដែលអ្នកត្រូវធ្វើក្នុងការដំណើរការនៃការបង្កើតឬច្នៃប្រឌិតផលិតផលថ្មីៗ។ អ្នកត្រូវតែការកំណត់ថ្លៃដើមដោយមានធនធានដើមក្នុងការផលិតផលិតផល រួមបញ្ចូលជាមួយពន្ធ ថ្លៃដឹកជញ្ជួន ប្រាក់ខែបុគ្គលក ដើម្បីឈានទៅដល់ការកំណត់ថ្លៃលក់រាយ។ លើសពីនេះការកំណត់ថ្លៃលក់រាយអ្នកក៏ត្រូវគិតទៅលើ ថ្លៃផលិតផលគូរប្រគួតប្រជែង ថ្លៃផលិតផលជំនួស ដែលមាននៅក្នុងទីផ្សារ។

ឧទាហណ៍៖ អ្នកបង្កើតភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិថ្មីមួយ នោះដៃគូរប្រគួតប្រជែងអ្នកមិនទាន់មានទេ ព្រោះផលិតផលរបស់អ្នកមិនទាន់វាយលុកទីផ្សារឬមានអ្នកស្គាល់ឡើយ តែអ្នកអាចប្រមើលដៃគូរប្រគូតប្រជែងនៅថ្ងៃអានាគតបាន ដោយការដាក់តម្លៃស្រដៀងគ្នាបាន។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ