spot_img
spot_img
Homeយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារតើអ្វីជា Market Research?

តើអ្វីជា Market Research?

-

Market Research បើបកជាភាសាខ្មែរ គឺការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ ហើយវាជាដំណើរការនៃការកំណត់លទ្ធភាពជោគជ័យនៃសេវាកម្មឬផលិតផលថ្មី តាមរយៈការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជនគោលដៅ។ ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនរកឃើញពីទីផ្សារគោលដៅ និងទទួលបានមតិកែលម្អផ្សេងទៀតពីអតិថិជនអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេចំពោះផលិតផលឬសេវាកម្ម។

លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ ដែលជាធម្មតាត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយ បន្ទាប់មកត្រូវបានប្រើដើម្បីជួយម្ចាស់អាជីវកម្មធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមានព័ត៌មានបន្ថែម អំពីយុទ្ធសាស្ត្រ ប្រតិបត្តិការ និងមូលដ្ឋានអតិថិជនគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន។

គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ
 • ដើម្បីរកមើលទីផ្សារដែលទាក់ទងជាមួយទំនិញឬសេវាកម្មជាក់លាក់ណាមួយ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើអតិថិជននឹងទទួលបានវាយ៉ាងដូចម្តេច? ហើយអាចរួមបញ្ចូលការប្រមូលព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងនៃការបែងចែកទីផ្សារ និងភាពខុសគ្នានៃផលិតផល ដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកែសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬកំណត់លក្ខណៈណាមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអាទិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។
 • ជួយក្រុមហ៊ុនឬការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម តាមរយៈការរៀបចំផែនការបានត្រឹមត្រូវ ទាំងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងសម្ភារៈ ហើយអាចបំពេញតម្រូវការជាក់លាក់ទាំងអស់នៅក្នុងទីផ្សារតាមពេលវេលាត្រឹមត្រូវ។
 • ជួយបំពេញតម្រូវការជាក់លាក់ដល់អតិថិជន តាមរយៈផលិតផលឬសេវាកម្មដែលពួកគេត្រូវការ។ ផលិតផលឬសេវាកម្មគួរតែគោរពតាមតម្រូវការ និងចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជន នៅពេលដែលផលិតផលត្រូវបានប្រើប្រាស់។
 • កំណត់កម្រិតសេដ្ឋកិច្ចនៃភាពជោគជ័យឬបរាជ័យ ដែលក្រុមហ៊ុនអាចមានក្នុងអំឡុងពេលមានទីផ្សារថ្មីឬការណែនាំផលិតផលឬសេវាកម្មថ្មីៗ ដើម្បីអាចផ្តល់ភាពប្រាកដប្រជាចំពោះសកម្មភាពទាំងអស់ដែលត្រូវអនុវត្តន៍។
ប្រភេទនៃការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ

1. ការស្រាវជ្រាវបឋម (Primary research)

ការស្រាវជ្រាវបឋម គឺជាការស្រាវជ្រាវដែលអ្នកប្រមូលដោយខ្លួនឯង ប៉ុន្តែទៅដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទីផ្សារគោលដៅតាមរយៈវិធីសាស្រ្តជាច្រើន ដូចជាស្រាវជ្រាវជាក្រុម ធ្វើការសម្ភាសន៍មួយទល់នឹងមួយ និងការស្ទង់មតិជាដើម។ ដោយសារតែវាជាទិន្នន័យដែលអ្នកបង្កើត ដូច្នេះអ្នកជាម្ចាស់សំណុំនៃទិន្នន័យ។ ហើយអាចទទួលបាននូវលទ្ធផល 2 ប្រភេទ គឺព័ត៌មានរុករក (កំណត់លក្ខណៈនៃបញ្ហាដែលមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់ច្បាស់លាស់) និងព័ត៌មានសរុប (អនុវត្តន៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលការស្រាវជ្រាវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ)។

2. ការស្រាវជ្រាវបន្ទាប់បន្សំ (Secondary research)

ការស្រាវជ្រាវបន្ទាប់បន្សំ គឺជាការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានប្រមូល វិភាគ និងផ្សព្វផ្សាយពីមុន ដូចជាការស្រាវជ្រាវលើកុំព្យូទ័រ ដែលនេះអាចជាទិន្នន័យដែនសាធារណៈពីក្រុមអ្នកគិត ស្ថិតិរដ្ឋាភិបាល ឬមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវផ្សេងៗជាដើម។

3. ការស្រាវជ្រាវគុណភាព (Qualitative research)

ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារគុណភាព គឺជាការប្រមូលទិន្នន័យបឋម ឬទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ ដើម្បីសង្ខេបនិងសន្និដ្ឋាន ជាជាង​កំណត់​ចំណុច​ពិត​ប្រាកដ​ដែលធ្វើឡើងដោយទីផ្សារគោលដៅ។ ឧទាហរណ៍ ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារប្រកបដោយគុណភាព អាចត្រូវបានធ្វើដើម្បីស្វែងរកប្រតិកម្មរបស់ទីផ្សារគោលដៅថ្មីចំពោះផលិតផលថ្មី ដើម្បីបកប្រែប្រតិកម្មទៅជាការពន្យល់ច្បាស់លាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន។

4. ការស្រាវជ្រាវបរិមាណ (Quantitative research)

ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារបរិមាណ ជាការប្រមូលទិន្នន័យបឋម ឬទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ ដើម្បីប្រៀបធៀបជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដោយផ្អែកលើការពិតនិងភស្តុតាងជាតួលេខ ហើយវាអាចបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះដឹងដែលត្រូវការដោយអ្នកស្រាវជ្រាវ ដើម្បីស៊ើបអង្កេតសម្មតិកម្មបន្ថែមទៀត តាមរយៈការស្រាវជ្រាវទីផ្សារប្រកបដោយគុណភាព។

5.ការស្រាវជ្រាវម៉ាកយីហោ (Branding research)

ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារម៉ាកយីហោ ជួយក្រុមហ៊ុនក្នុងការបង្កើត ការគ្រប់គ្រង និងអាចរក្សាម៉ាកយីហោរបស់ក្រុមហ៊ុន។ នេះអាចទាក់ទងទៅនឹងសម្លេង ម៉ាកយីហោ រូបភាព តម្លៃ ឬអត្តសញ្ញាណរបស់ក្រុមហ៊ុន។

គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវផ្នែកនេះ គឺដើម្បីឈ្វេងយល់ពីរបៀបដើម្បីដឹងថា ៖

 • តើម៉ាករបស់អ្នកកំពុងដំណើរការទាក់ទងនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងផ្សេងទៀតទេ?
 • តើមានផ្នែកដើម្បីកែលម្អសកម្មភាពម៉ាកយីហោរបស់អ្នកទេ?
 • តើមានភាពវិជ្ជមានក្នុងការបង្ហាញ ដើម្បីបង្កើនរូបភាពម៉ាកយីហោរបស់អ្នកទេ?

6. ការស្រាវជ្រាវអតិថិជន (Customer research)

គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវនេះ គឺដើម្បីស្គាល់អតិថិជនគោលដៅរបស់អ្នក និងបន្តសិក្សាអំពីរបៀបដែលពួកគេប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុន ដូចជាកម្រិតនៃការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន អតិថិជនស្មោះត្រង់ និងការស្រាវជ្រាវនៃការបែងចែកក្រុមអតិថិជនជាដើម។

7. ការស្រាវជ្រាវរបស់ដៃគូប្រកួតប្រជែង (Competitor research)

ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារដៃគូប្រកួតប្រជែង ដើម្បីឱ្យដឹងថាការប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកជានរណា និងការយល់ដឹងពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ពួកគេ ដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថាប័នរបស់អ្នក។

គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវនេះ​ គឺដើម្បីស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឱ្យស្ថាប័នរបស់អ្នកកាន់តែលេចធ្លោ និងការធ្វើផែនការរយៈពេលវែង និងការស្វែងរកចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនបន្ថែម។

8. ការស្រាវជ្រាវផលិតផល (Product research)

ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារផលិតផលគឺជាមធ្យោបាយសំខាន់មួយដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់អ្នកមានភាពសក្តិសមសម្រាប់ការដាក់លក់នៅលើទីផ្សារ ហើយកំពុងដំណើរការបានល្អតាមដែលអាចធ្វើបាន។ ហើយមានវីធីចំនួន 4 ដើម្បីអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវបាន រួមមាន៖

 • ម៉ាកផលិតផល
 • ការធ្វើតេស្តលក្ខណៈផលិតផល
 • គំនិតរចនាផលិតផល
 • ទីផ្សារផលិតផល
Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ