ប្រភេទនៃទីផ្សារមាតិកា

345
ប្រភេទនៃទីផ្សារមាតិកា

ទីផ្សារមាតិកាមានច្រើនប្រភេទ ហើយប្រភេទខាងក្រោមនេះ ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ ជាពិសេសក្រុមអ្នកធ្វើទីផ្សារ គួរសិក្សាឈ្វេងយល់បន្ថែម។

1. Social Media Content Marketing

ជាទីកន្លែងដែលអាចផ្សព្វផ្សាយមាតិកាបាន ដូចជា Facebook, Instagram, Snapchat ជាដើម។

2. Infographic Content Marketing

ជាការបង្កើតមាតិកាដោយបង្ហាញពីទិន្នន័យ ការពន្យល់ខ្លីៗងាយយល់នៅក្នុងទម្រង់ជាក្រាហ្វិក និងមានរូបភាពច្បាស់ល្អ។

3. Blog Content Marketing

ជាការសរសេរអត្ថបទមួយដោយមានគោលបំណង និងគោលដៅច្បាស់លាស់ រួមបញ្ចូលនូវភាពច្នៃប្រឌិត។ ហើយចំណុចនេះ អ្នកក៏អាចផ្សព្វផ្សាយមាតិកាលើប្រព័ន្ធអនឡាញណាមួយតាមការកំណត់ចង់បាន និងអត្ថបទប្លុក តាមរយៈតំណរ Link ដើម្បីចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គមបន្ត និងបញ្ចូលនូវព័ត៌មានផលិតផលសេវាកម្ម។

4. Podcast Content Marketing

ជាការបង្កើតមាតិកាក្នុងការនិយាយព័ណ៌នាលើប្រធានបទណាមួយ ដោយមានភាពច្នៃប្រឌិត។ ក្នុងនោះត្រូវកំណត់ថា នរណានឹងមកនិយាយ? ផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធមួយណា? រយៈពេលប៉ុន្មានដែលចង់ផលិត Podcasts នោះ?

5. Video Content Marketing

ជាការបង្កើតមាតិកា ដើម្បីធ្វើវីដេអូអប់រំ វីដេអូចែករំលែក និងផ្សេងៗទៀតតាមការចង់បាន ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលើប្រព័ន្ធអនឡាញ។

6. Paid Ad Content Marketing

 ជាការកំណត់ឱ្យមានកញ្ចប់ថវិកាចំណាយលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយ ដើម្បីធ្វើឱ្យមាតិកាដែលអ្នកបង្កើតកាន់តែមានសទ្ទុះអ្នកចូលរួម អតិថិជនគោលដៅបានឃើញមុនគេ និងបិទការលក់បានលឿន ឬសម្រេចគោលដៅដែលអ្នកចង់បាន។