បុរីមង្កលភ្នំពេញនៅព្រែកឯង

National Road 1
Polaris F&B