គំរូលំហូរសាច់ប្រាក់

របាយការណ៍លទ្ធផលនិងតារាងតុល្យការ
ដ្យាក្រាហ្វិច