ផ្ទះជាទ្រព្យសម្បត្តិ

ផ្ទះគឺជាបំណុល
លំហូរសាច់ប្រាក់នៃបំណុល