លំហូរសាច់ប្រាក់នៃបំណុល

ផ្ទះជាទ្រព្យសម្បត្តិ
មូលដ្ធានគ្រឹះរសម្រាប់ “កសាង​ទ្រព្យ”