ច្បា់ញូតុន និង ស្នេហា

លោក ញូតុន (newton)
ច្បាប់ញូតុន និង ស្នេហា