វិទ្យាសាស្ត្ររីករាយ៖ ដកកាក់ចេញពីចានយ៉ាងម៉េចទើបមិនអោយប៉ះទឹក?

1249

នៅក្នុង​អត្ថបទ​វិទ្យាសាស្ត្រ​រីករាយ​ថ្ងៃនេះ គេហទំព័រគំនិត​នឹង​បង្ហាញជូន​ប្រិយមិត្ត​នូវវិធីថ្មីមួយទៀតគឺ ការ​ដកកាក់​ចេញពីចាន​ដោយមិន​អោយប៉ះទឹក។ ដូចនេះ​ប្រិយ​មិត្ត​អាច​យក​វិធីសាស្ត្រ​មួយ​នេះ​ទៅធ្វើការ​សាក​ល្បង​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ ឬ​ក្រុម​គ្រួសារ​ដើម្បីធ្វើ​ជាការកម្សាន្ត។ តើធ្វើ​ម៉េចទៅ ទើប​អាច​ដកកាក់ចេញ​ពី​ចាន​ដោយ​មិនអោយ​ប៉ះទឹក?

ឧបករណ៍ៈ ចានទាប ទឹក កាក់ (ប្រសិនបើគ្មានកាក់​ អ្នក​អាច​យក​របស់អ្វីមក​ជំនួសក៏បាន) ឈើគូស ឆ្នុក​ស្រាក្រហមឬក៏ជ័រ​លុប ឈើគូស និង​កែវ។

វិធីៈ

– ដាក់កាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ចាន រួច​ចាក់​ទឹកចូល​ល្មម​នឹង​លិចកាក់នោះ។

– ដោត​ឈើគូស​បីទៅ​ បួន​ដើម​នៅ​លើ​ឆ្នុក​ស្រា ឬក៏ជ័រ​លុប។

– ដាក់បឈ្ឈរ​ឈ្នុកស្រាក្រហម ឬជ័រ​លុប​ដែល​មាន​ដោតដោយ​ឈើគូស​នៅ​លើ​ចាន​នោះ។

– ដុត​ឈើគូស​មួយ​ក្នុង​ចំណោមឈើគូស​ទាំង​អស់​ដែល​នៅលើ​ឆ្នុក​ស្រា រួច​យក​កែវ​មក​គ្រប​លើឆ្នុក​នោះ។ ធ្វើ​ដូចនេះ ទឹក​ដែល​នៅ​ក្នុង​ចាន នឹង​ត្រូវ​បាន​ស្រូប​ចូល​ទៅ​ក្នុង​កែវ ហើយ​អ្នក​នឹង​អាច​ធ្វើការ​ដក​កាក់​នោះ​បាន​យ៉ាង​ស្រួល។