អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងពីបម្រែបម្រួលនៃការទិញផ្ទះ

103
ទិញផ្ទះ ពីមុន និងឥឡូវវមិនដូចគ្នាទេ ហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់វិនិយោគ គឺត្រូវតែចេះបត់ខ្លួនទៅតាមសម័យកាលផងដែរ ព្រោះថា យុគសម័យមាសនៃការចំណេញលឿន មិនមែនចេះតែមានជានិរន្តនោះឡើយ។
យើងឃើញថា ការទិញផ្ទះមានការប្រែប្រួលទៅតាមសម័យកាលដូចខាងក្រោម
– ដំបូងឡើយ នៅពេលដែលជីវភាពយើងនៅខ្សត់ខ្សោយ យើងគ្រាន់តែចង់បានទីជម្រកមួយដែលមានដំបូល និងជញ្ជាំងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ!
– នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចាប់ផ្តើមមានសន្ទុះ និងទីផ្សារមិនទាន់ចាស់ទុំ ងាយស្រួលទិញលក់ចំណេញ ម្នាក់សង្វាតទិញទុកលក់វិញ ដោយសារតែងាយចំណេញស្រួល ដូចនេះម្នាក់ៗមិនសូវខ្វល់លើទីតាំង ម៉ូដ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ឬក៏គុណភាពប៉ុន្មានទេ។
– នៅពេលដែលទីផ្សារចាប់ផ្តើមចាស់ទុំ មនុស្សមានចំណូលច្រើន មានការផ្គត់ផ្គង់ច្រើន មានការប្រកួតប្រជែងច្រើន យើងចាប់ផ្តើមមានតម្រូវការកាន់តែខ្ពស់ ហើយត្រូវការទិញផ្ទះដើម្បីបំពេញចំណង់ មានសួន មានមានម៉ូដ និងដើម្បីឱកាសចំណេញខ្ពស់។
– នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមានសភាពរាងយឺត ឬត្រឹង ការទិញផ្ទះរិតតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែង ការទិញលក់ចំណេញលឿនគឺលែងមានទៀតហើយ ដូចនេះ យើងម្នាក់ៗមិនគួរទិញដោយរំពឹងខ្ពស់រឿងចំណេញលឿន តែផ្តោតខ្លាំងរឿងតម្រូវការចាំបាច់ ផ្តោតលើគុណភាពរឹងមាំ ផ្តោតលើទីតាំង ផ្តោតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្អាត និងមានផាសុកភាព ព្រោះថាមនុស្សចាប់ផ្តើមកាន់តែមានតម្រូវការខ្ពស់ និងការចង់បានលើសមុន។
ដូចនេះ ការជ្រើសរើសផ្ទះ ទោះទុកចំណេញ ឬដើម្បីស្នាក់នៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ន ត្រូវតែពិនិត្យពិច័យឲ្យបានល្អ ដើម្បីងាយស្រួលលក់ទៅវិញ!