តើ​​ទិន្នន័យ​ស្ថិតិ​អំពី​អីុន​ធឺណិតបង្ហាញ​ពី​អ្វី​ខ្លះ?

945

ពួកយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសម័យកាលដែលពោលពេញដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ជាពិសេសគឺវត្តមានរបស់ប្រព័ន្ធអីុនធឺណិតនេះឯង។ បើគិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៥ មានមនុស្សច្រើនជាង3,260លាននាក់កំពុងប្រើប្រាស់អីុនធឺណិតសម្រាប់បំពេញគោលបំណងរៀងៗខ្លួនរបស់គេ។ តួរលេខនេះគឺច្រើនជាង 40%នៃចំនួនប្រជាជនពិភពលោក។

តោះក្រឡេកមើលទិន្នន័យស្ថិតិអំពីអីុនធឺណិតដែលបានស្រាវជ្រាវដោយ Hosting Facts និងបានប្រែសម្រួលជាភាសាជាតិដោយក្រុមគំនិតរួមជាមួយ Kumnit Creative ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកឌីជីផលម៉ាឃីតធីងនៅកម្ពុជា។

សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីក