4 ជំហានបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងសម័យឌីជីថល

200
4 ជំហានបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងសម័យឌីជីថល

PERSONAL BRANDING ជាការលក់ខ្លួនឯងមែន?
ក្នុងសម័យឌីជីថលនាពេលបុច្ចប្បន្ននេះ ការបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យខ្លួនឯង គឺជារឿងធម្មតា ដែលនរណាៗក៏អាចធ្វើទៅបានដោយអាស្រ័យលើការតាំងចិត្ត និងគោលបំណង់ច្បាស់លាស់ ហើយនេះជាឧទាហរណ៍ងាយៗក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែម

១. បង្ហាញនូវអ្វីដែលជារបស់ខ្លួន (Be Yourself)
LAO leangchae គឺជាគេហទំព័រផ្លូវកាដែលចែករំលែក បំផុសគំនិត និងបង្កើនជំនាញក្នុងវិស័យអាជីវកម្ម ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចង់ស្វែងយល់អំពីការធ្វើ មាតិកាក្នុងបណ្តាញសង្គម (Social Media Content Marketing) និងម្ចាស់អាជីវកម្មដែលចង់ដឹងអំពីតិចនិចថ្មីៗបន្ថែម មុននឹងឈានដល់ការប្រើសេវាកម្ម ភ្ញាក់ងារទីផ្សារ (Marketing Agency) សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។
២. គុណតម្លៃដែលមិនដូចអ្នកដទៃ (Unique Value)
បើយើងមានជំនាញច្រើន ចង់លក់អ្វី បង្ហាញអ្វីក៏មិនសំខាន់ តែក្នុងសម័យឌីជីថលចំណេះដឹងទូលំទូលាយបែបនេះ តម្រូវការរបស់អ្នកទិញ/ស្តាប់ គឺត្រូវតែជាក់លាក់ ច្បាស់លាស់ និងអាចទុកចិត្តបាន។គេហទំព័រផ្លូវកាមួយនេះ នឹងផ្តល់ជូននូវមាតិកាដែលផ្តល់ឲ្យនូវ Quality ច្រើនជាង Quantity ដោយផ្អែកទៅលើគោលជំហរ ៣ចំណុចគឺ “ចែករំលែក បំផុសគំនិត និងបង្កើនជំនាញក្នុងវិស័យអាជីវកម្ម”។
៣. អតិថិជនគោលដៅ (Define your Audience)
ត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានស្វែងយល់ (Customer Research) អំពីប្រភេទនៃអតិថិជនរបស់អាជីវកម្មអ្នក មុននឹងង្កើតសេវាកម្ម/ផលិតផល​ ដើម្បីបង្ការការចំណាយពេលធ្វើតែមិនទទួលបានលទ្ធផល ឬចំណាយពេលយូរពេក បាត់បង់ការតាំងចិត្ត ដែលអាចឈានទៅដល់ការ CLOSE។
៤. អត្តសញ្ញាណនៃអាជីវកម្ម (Brand Identity)
មិនថាអ្នកលក់អ្វី បង្ហាញអ្វីនោះទេ ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបាត់នូវអត្តសញ្ញាណនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ដែលក្នុងនោះរួមបញ្ចូល ការប្រើប្រាស់ពាក្យ- របៀបក្នុងការ Design ទៅលើ Artwork- ការប្រើប្រាស់ពណ៌- ការប្រើប្រាស់ Front …ជាដើម។