ទំនងតើ!

ខាងក្រោមនេះគឺជាគម្រូយុទ្ធសាស្រ្តឌីជីថលម៉ាឃីតធីងដើម្បីបង្កើនអត្រាមនុស្សស្គាល់អាជីវកម្ម(raising brand awareness) កសាងជំនឿ ចិត្ត និងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់។

ពីចំនុចមួយទៅមួយបង្ហាញពីដំណើរការរួមគ្នារបស់ឌីជីថលម៉ាឃីតធីងtoolដើម្បីទាញអតិថិជនឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ធ្វើការសាកសួរនិងចែករំលែកបន្ត
សូមចុចលើរូបដើម្បីពង្រីក

%e1%9e%87%e1%9e%b6%e1%9e%97%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9e%b6%e1%9e%81%e1%9f%92%e1%9e%98%e1%9f%82%e1%9e%9a

អំពី អ្នកនិពន្ធៈ សុវណ្ណា​ គឺជាសហស្ថាបនិកនៃហាងសៀវភៅអញឡាញអ្នកអាន និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារទំនើបនៅស្ថាប័នដដែលនេះ។