spot_img
spot_img
Homeទូទៅចង់ឈ្វេងយល់អំពីពន្ធដារនៅកម្ពុជា តើគួររៀនបន្ថែមនៅណា?

ចង់ឈ្វេងយល់អំពីពន្ធដារនៅកម្ពុជា តើគួររៀនបន្ថែមនៅណា?

-

ការសិក្សានិងយល់ដឹងអំពីពន្ធដារនៅកម្ពុជាជារឿងសំខាន់ណាស់ចំពោះអាជីវករ និងអ្នកធ្វើការផ្នែកពន្ធទាំងអស់ ហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ត្រូវយល់ដឹងបន្ថែមដែរ។ ប៉ុន្តែសួរថា តើគួរតែរៀននៅណាទើបមានភាពជាក់លាក់និងមានភាពច្បាស់លាស់? ចម្លើយ គឺអ្នកអាចសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមដោយខ្លួនឯងតាមអនឡាញតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយបង្រៀននៅលើទំព័រផ្លូវការ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។ ម្យ៉ាងទៀត អ្នកអាចសិក្សាឈ្វេងយល់បន្ថែមអំពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងអាចប្រឹក្សាអំពីរបៀបបង់ពន្ធឱ្យត្រឹមត្រូវដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការ www.tax.gov.kh

នៅក្នុងទំព័រផ្លូវការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ តែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធដារនៅកម្ពុជា ព្រមទាំងពន្យល់ណែនាំអំពី៖

 • ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស និងពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម
 • បៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពន្ធប្រថាប់ត្រា លើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានជំនិះ តាមអនឡាញ
 • ពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទេរយានយន្ត និងអចលនទ្រព្យ
 • ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
 • និងចំណេះដឹងអំពីពន្ធជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ មានបេសកកម្មធ្វើឱ្យសម្រេចការអនុវត្តច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានាស្តីពីពន្ធដារតាមរយៈការ៖
 • ផ្តល់សេវាដល់អ្នកជាប់ពន្ធ រួមមានការផ្តល់ព័ត៌មាន ការអប់រំ ការពន្យល់ណែនាំ ដើម្បីឱ្យអ្នកជាប់ពន្ធប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានាស្តីពីពន្ធដារ
 • អនុវត្តកម្មវិធីចាប់បង្ខំដោយការធ្វើសវនកម្ម ការអនុវត្តវិធានការតឹងទារ និងអនុវត្តទោសទណ្ឌតាមការកំណត់នៃបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារចំពោះអ្នកជាប់ពន្ធដែលមិនបានប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានាស្តីពីពន្ធដារ
 • ប្រមូលចំណូលពន្ធតាមការអនុវត្តត្រឹមត្រូវនូវច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានាស្តីពីពន្ធដារ និងបង់គ្រប់គ្រាន់ចូល ថវិកាជាតិ
 • ផ្តល់សេវានិងការអប់រំអ្នកជាប់ពន្ធ ដើម្បីធានាឱ្យច្បាប់នានាស្តីពីពន្ធដារត្រូវបានគោរព និងអនុវត្តន៍ត្រឹមត្រូវ
 • អនុវត្តកម្មវិធីចាប់បង្ខំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងស្មើភាពគ្នាចំពោះអ្នកជាប់ពន្ធដែលមិនគោរពច្បាប់ និងបទញ្ញត្តិស្តីពីសារពើពន្ធ
 • អនុវត្តគោលការណ៏យុត្តិធម៌ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានាស្តីពីពន្ធដារដើម្បីបង្កើនការជឿទុកចិត្តចំពោះរដ្ឋបាលសារពើពន្ធ
 • បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋបាលសារពើពន្ធក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី និងកិច្ចដំណើរការរបស់ខ្លួនធ្វើឱ្យមានភាពសាមញ្ញចំពោះតម្រូវការផ្សេងៗ និងបន្ថយការចំណាយរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ
 • បង្កើនសមត្ថភាព ចំណេះដឹងដល់មន្រ្តីពន្ធដារជាប្រចាំ ដើម្បីបំពេញការងារឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព
 • បង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈគោលនយោបាយ កិច្ចដំណើរការការងារ និងប្រព័ន្ធការងារដែលមានភាពច្បាស់លាស់ ទំនើប និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងាររបស់ខ្លួន
បន្ថែមពីនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមានភារកិច្ចសំខាន់ៗដូចតទៅ៖
 • រៀបចំគោលនយោបាយសារពើពន្ធ និងការប្រមូលពន្ធគ្រប់ប្រភេទបង់ចូលថវិកាជាតិ
 • រៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់លិខិតបទដ្ឋាននានាស្តីពីពន្ធដារ កំណត់បញ្ជីឯកសារចាំបាច់នានា និងលិខិតយុត្តិការដែលអ្នកជាប់ពន្ធ ឬភ្នាក់ងារកាត់ទុកត្រូវកាន់កាប់រក្សាទុកនិងផ្តល់ជូនរដ្ឋបាលសារពើពន្ធ
 • កំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធលើអ្នកជាប់ពន្ធ ឬភ្នាក់ងារកាត់ទុកដោយផ្អែកលើការអង្កេត និងផ្គុំព័ត៌មាន
 • គណនា និងប្រមូលប្រាក់ពន្ធ ប្រាក់ពន្ធបន្ថែម និងចំណូលផ្សេងៗ
 • កសាងកម្មវិធី និងអនុវត្តការងារសវនកម្មចំពោះអ្នកជាប់ពន្ធ
 • ទទួលបន្ទុកសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងផ្នែកពន្ធដារ
 • អនុវត្តន៍ទោសទណ្ឌតាមច្បាប់ចំពោះអ្នកជាប់ពន្ធ និងភ្នាក់ងារកាត់ទុក ដែលល្មើសបទប្បញ្ញត្តិនានាស្តីពីពន្ធដារ
 • ចូលរួមរៀបចំគម្រោងថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់ គ្រងប្រចាំឆ្នាំនីមួយៗ
Sann Thaven
Sann Thavenhttp://www.kumnit.com
គឺជាអ្នកបង្កើតគំនិត និងសរសេរមាតិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ សេវាកម្មអតិថិជន ទីផ្សារ ការលក់ និងអាជីពការងារ។ កញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តជាតិ។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គឺរៀនអ្វីថ្មីៗ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម។

រៀនពីអ្វីថ្មីៗ

spot_img

អត្ថបទថ្មិៗ