ទម្លាប់ទាំង១២ដែលយើងអាចរៀនពីមនុស្សជោគជ័យពិតប្រាកដបាន!

43
ដែលយើងអាចរៀនពីមនុស្សជោគជ័យពិតប្រាកដបាន!

ទម្លាប់ទាំង១២ដែលយើងអាចរៀនពីមនុស្សជោគជ័យពិតប្រាកដបាន!

មនុស្សជោគជ័យនៅក្នុងអត្ថបទនេះ គឺយើងសំដៅទៅលើអ្នកដែលជោគជ័យពិតៗ បានសម្រេចកិច្ចការទាំងធំទាំងតូច ទាំងទៅលើការងារ អាជីវកម្ម និងជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ យើងពុំបានសំដៅលើអ្នកជោគជ័យបានតែទ្រឹស្ដី ខ្វះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះទេ!

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេ ថាតើមនុស្សជោគជ័យគាត់មានទម្លាប់អ្វីខ្លះទើបបណ្ដាលឲ្យគាត់មានខ្សែជីវិតល្អប្រសើរបានយ៉ាងនេះ?? តោះមកអាចចំណុចខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា!

1. គាត់ចូលចិត្តដាក់ខ្លួន រៀនពីមនុស្សជុំវិញខ្លួន

  1. មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះខ្លួនឯង ការងារ និងមនុស្សជុំវិញខ្លួន
  2. មានគោលបំណងច្បាស់លាស់
  3. ផ្ដោតលើការអនុវត្តជាជាងទ្រឹស្ដី
  4. ប្រើពេលធ្វើកិច្ចការដែលមានប្រយោជន៍
  5. មិនខ្វល់ពីការដ្រាម៉ាច្រើន
  6. ចូលចិត្តផ្លាស់ប្ដូរ មិនចូលចិត្តភាពដដែលៗ
  7. ថែរក្សាសុខភាព និងខួរក្បាល
  8. ចូលចិត្តបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជុំវិញ
  9. ផ្ដោតលើរឿងអាទិភាពជាចម្បង
  10. មិនឃុំខ្លួនឯងឲ្យនៅតែមួយកន្លែងទេ