តើអ្នកមើលថែបុគ្គលិកដូចកូនង៉ែត ឬក៏ហ្វឹកហាត់ពួកគាត់?

1754

តើអ្នក​ឆ្លើយ​នឹងសំណួរ​ដែលអាចស្វែងរកតាមGoogleញឹកញ៉ាប់​ប៉ុណ្ណា? មែនទែនទៅ​ ក្រុមការងាររបស់អ្នក​ចង់បានការមើលថែដូចកូនក្មេង ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេត្រូវការជាចាំបាច់គឺការបង្វឹក។ បើតាមលោក Jeff Foxworthyបានលើកឡើងថាប្រសិន​បើអ្នកធ្វើសកម្មភាពខាងក្រោមនេះ អ្នកកំពុងមើលថែបុគ្គលិកអ្នកដូចកូនង៉ែត៖

  • ឆ្លើយនូវសំណួរ​ដែលគេអាចស្វែងរក​តាម​ Google
  • ធ្វើការបង្ហាញដដែល​រាប់រយ ឬរាប់ពាន់ដង
  • ធ្វើការបំពេញការងារជំនួសពួកគាត់ ជាជាងធ្វើការជាមួយ​ពួកគាត់។

មានសុភាសិត​ចិន​មួយបានលើកឡើងថា “ឱ្យត្រីមួយទៅបុរសកំសត់ អ្នកអាច​ធ្វើឱ្យគាត់រស់បានមួយថ្ងៃ! បង្រៀនគាត់​ឱ្យចេះ​ស្ទូចត្រី អ្នកបានឱ្យជំនាញ និងការងារ​គាត់អាចធ្វើឱ្យគាត់ចិញ្ចឹម​ខ្លួនឯងបានមួយជីវិត!

នៅពេលដែលអ្នក​ជម្រុញ​និងបណ្តុះបណ្តាល​ក្រុមរបស់អ្នក ធ្វើឱ្យគាត់មានភាពជឿជាក់​និង​មានសមត្ថភាព ពួកគាត់​នឹងមានឱកាស​ជោគជ័យ​ក្នុងការងារ និងជីវិត។ ដូច្នេះ ដើម្បីអាចធ្វើកិច្ចការនេះបាន មុនដំបូងអ្នកត្រូវ​តែ​ស្វែងយល់​អំពី​បុគ្គលិករបស់អ្នកពីភាពចាស់ទុំ​របស់គាត់ ការបណ្តុះបណ្តាលដែលគាត់ត្រូវការ និងភាពសោ្មះត្រង់របស់គាត់។ ប្រសិនបើពួកគាត់មិនចាស់ទុំទេ គាត់នឹងមិនមានទំនួលខុសត្រូវ មិនសូវទាន់ចេះធ្វើការ និងភាពមោះមុត។នៅពេលដែលយើងដឹងពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់ និងភាពខ្វះខាតរបស់គាត់ យើង​អាចរៀបចំបែបផែនដើម្បី​បង្វឹកគាត់ ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើ​គឺបង្វឹកគាត់​ឱ្យចេះរកដំណោះស្រាយដោយខ្លួនឯងឱ្យអស់ពីលទ្ធភាព មុននឹងឱ្យចម្លើយដល់ពួកគាត់ ព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ៗគឺរៀនដោយសារការអនុវត្តន៍។

“ចូរកុំភ្លេច​ថា ចង់ឱ្យគាត់រីកចម្រើន គឺត្រូវឱ្យគាត់រៀនរកដំណោះស្រាយដោយខ្លួនឯង និងបង្រៀនពីវិធីរកដំណោះស្រាយឱ្យគាត់ ហើយ​មិនត្រូវឆ្លើយនូវសំណួរណាដែលអាចរកបាននៅលើGoogleឡើយ!