តើ Content Marketing ជាអ្វី?

436
តើ Content Marketing ជាអ្វី?

នៅក្នុងយុគសម័យនេះ ទីផ្សារមាតិកា កំពុងពេញនិយមខ្លាំងក្នុងការធ្វើទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មឱ្យមានភាពរីកចម្រើនជាងមុន។

តើទីផ្សារមាតិកា ឬContent Marketingនេះ គឺជាអ្វី?
ទីផ្សារមាតិកា សំដៅលើ៖
  • ដំណើរការធ្វើផែនការ ការបង្កើត ការចែកចាយ ការចែករំលែក និងយុទ្ធនាការណ៍ផ្សព្វផ្សាយមាតិកាទាំងនោះលើបណ្ដាញសង្គម Blogs Websites podcasts apps និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនទៀត ក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញចិត្តអតិថិជនគោលដៅ បង្កើនការយល់ដឹងអំពីម៉ាកយីហោអាជីវកម្ម ការចូលរួម បង្កើនភាពជឿជាក់ជាមួយអតិថិជន រក្សាអតិថិជន ជំរុញការលក់ និងរក្សាគុណតម្លៃអាជីវកម្ម ព្រមទាំងធ្វើឱ្យអតិថិជនចងចាំក្នុងខួរក្បាលនៅពេលចង់ទិញអ្វីមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលសេវាកម្មរបស់អ្នក។
ទីផ្សារមាតិកានេះ រួមមាន៖
  • Blog posts
  • Case studies
  • Social media posts
  • Podcasts
  • Video
  • eBooks
  • White papers
  • Landing page copy
  • Email marketing copy