ខុ​ស​គ្នា​តែ​១​សេន​ធ្វើ​ឲ្យ​អតិថិជន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជម្រើស​ច្រើន​ដល់​ម្លឹង?

1290