មានដឹងអត់ ការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈមាតិកាមានអ្វីខ្លះ?

86
ខ្លីៗ ងាយយល់ពីមាតិកា
ធ្លាប់ឮគេនិយាយ មិនស្មើរនឹងយល់ពីអត្ថន័យនៃការបង្កើតមាតិកា (Content Marketing) ឡើយ…

🎯គោលបំណងចម្បងក្នុងការធ្វើទីផ្សាតាមរយៈមាតិកា​
គឺជម្រុញដល់ការលក់ និងការបង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាជីវកម្មឲ្យសមស្របតាមសម័យកាល។

👉 ការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈមាតិកា​ (Content Marketing) ជាការផ្តល់ព័ត៌មាន (ដែលប្រើពាក្យពេជ្របង្កប់អត្ថន័យ ខ្លីៗ ងាយយល់) ព្រមទាំងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកអាន។ តាមរយៈមាតិកា​ អាចចេញរូបរាងជា
– Poster
– GIF
– Animation
– Video
– Podcasts
– Live​ … ដែលត្រូវបានចែកចាយលើបណ្តាញសង្គម (Facebook, Instagram, Tik-Tok,..) ជាដើម។

សម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់អ្នកអាន អាចចែករំលែកតាមរយៈ Comment ខាងក្រោមនេះបានណា…