សុំពេលគិតបន្តិច……

1141

នៅពេល​នេះ​គំនិត​នឹង​លើក​យក​សំនួរ​ល្បង​ប្រាជ្ញា​មួយ​ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​អ្នក​កែ​កំសាន្ត ។

សំនួរ៖ អ្នកបើក​តាក់ស៊ី​ពីរ​នាក់ ។

អ្នក​បើក​តាក់ស៊ី ជា​កូន​បង្កើត​របស់​អ្នក​បើកតាក់ស៊ី ប៉ុន្តែ​ចម្លែក​ត្រង់ថា​អ្នក​បើក​តាក់ស៊ី​ មិន​មែន​ជា​ឪពុក​បង្កើត​របស់​អ្នក​បើក​តាក់ស៊ី ទៅវិញ ។ តើវាអាចទៅរួចដែរ ឬ​ ទេ ?

សូមចុចត្រង់លេខ ២ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ។