ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយសៀវភៅ Financial Freedom

416
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងសៀវភៅ Financial Freedom

Financial Freedom : A Proven Path to All the Money You Will Ever Need

អំពីអ្នកនិពន្ធ ៖ លោក Grant Sabatier គឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលបានស្វែងរកនូវគន្លឹះដ៏ជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនដោយចាប់ផ្តើមពីប្រាក់ត្រឹមតែ $2.26 រហូតដល់ទៅ 1លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ៥ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការបំពេញការងារក្រៅម៉ោងនិងការវិនិយោគរបស់គាត់ក្នុងវ័យ ៣០ ឆ្នាំ ។

ចំនួនទំព័រ ៖ 250 – 300

ប្រភេទសៀវភៅ ៖ ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន

តើសៀវភៅមួយនេះសម្រាប់អ្នកណា ?

សៀវភៅ Financial Freedom គឺមគ្គុទេសន៍ស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់សេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ពេញលេញ ។ សៀវភៅមួយនេះនឹងណែនាំអ្នកពីមួយជំហានទៅមួយជំហានដែលអាចឲ្យអ្នករកប្រាក់បានច្រើនជាងមុនដោយចំណាយពេលតិចជាងមុន ។ ដូច្នេះអ្នកអាចយកពេលដែលនៅសល់នោះទៅធ្វើអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តបាន ។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែស្វែងរកនៅវិធីសាស្រ្តនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រាក់កាក់របស់អ្នកហើយចង់សម្រេចឲ្យបាននូវសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនោះសៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺសាកសម្យបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក ។

លុយកាក់រកបានដោយមិនកំណត់នោះទេ ប៉ុន្តែពេលវេលារបស់អ្នកមានកំណត់ ។ រៀនប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទទួលបានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែលឿនតាមដែលអាចធ្វើបាន ។

ទាញយកសៀវភៅមួួយនេះដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈ link នេះ ៖ https://tinyurl.com/bzjvbnt3