ហេតុអ្វីការគោរពឱ្យតម្លៃអតិថិជនមានសារៈសំខាន់?

71
ហេតុអ្វីការគោរពឱ្យតម្លៃអតិថិជនមានសារៈសំខាន់?

អាជីវកម្មមួយអាចដំណើរការបានយូរអង្វែងបាន លុះត្រាតែអាជីវកម្មនោះមានចរន្តសាច់ប្រាក់ចេញចូលល្អ ព្រមទាំងមានអតិថិជនគាំទ្រច្រើន ហើយដើម្បីធ្វើឱ្យអតិថិជនមានការគាំទ្រច្រើន ដោយមិនមែនគាំទ្រមួយថ្ងៃ ប៉ុន្តែគាំទ្ររហូតក្លាយជាអតិថិជនស្មោះត្រង់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន គឺតាមរយៈការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជនដ៏ល្អ ដោយធ្វើឱ្យអតិថិជនមានការពេញចិត្តខ្លាំង។

ការផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជនល្អមានច្រើន ប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថបទនេះបង្ហាញពី “ការចេះគោរពឱ្យតម្លៃអតិថិជន” ដោយការគោរពឱ្យតម្លៃដោយមិនគិតពីការវាយតម្លៃពីសំបកក្រៅ ឬគិតពីឋានៈតួនាទីអ្វីឡើយ ប៉ុន្តែបានផ្ដល់ការគោរពឱ្យតម្លៃដល់អតិថិជនគ្រប់គ្នាឱ្យតែចូលហាងឬក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន។

ហេតុអ្វីត្រូវគោរពឱ្យតម្លៃអតិថិជនគ្រប់គ្នាបែបនេះ?

ការគោរពឱ្យតម្លៃដល់ភ្ញៀវដែលបានចូលមកហាងឬក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដោយគ្មានការរើសអើងអ្វីនោះ វាជាការបង្ហាញនូវគុណតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុន ព្រមទាំងធ្វើឱ្យអតិថិជនកាន់តែមានភាពសប្បាយចិត្ត ពេញចិត្ត និងគាំទ្រអាជីវកម្មរបស់អ្នករយៈពេលវែង។

បន្ថែមពីនេះ ចំពោះសារៈសំខាន់នៃការគោរពឱ្យតម្លៃអតិថិជន វានឹងជួយ៖

  • បង្កើនអតិថិជនស្មោះត្រង់ច្រើន ដោយពួកគេមកក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកម្ដងហើយម្ដងទៀត
  • អតិថិជនហ៊ានចំណាយលុយច្រើនជាងមុនលើផលិតផលសេវាកម្មរបស់អ្នក
  • អតិថិជននឹងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅកាន់អ្នកផ្សេង ឬនៅលើបណ្ដាញសង្គម
  • កេរ្តិ៍ឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែល្អ
  • ឱកាសធ្វើឱ្យអាជីវកម្មកាន់តែរីកចម្រើន