តើអ្វីជា Search Engine Optimization (SEO) ?

342
Search Engine Optimization (SEO)

SEO មកពីពាក្យ Search Engine Optimization ហើយបកជាខ្មែរថា ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនស្វែងរក។

តើអ្វីជា SEO?

SEO គឺជាដំណើរការនៃការបង្កើនភាពមើលឃើញឬងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកនិងការចាត់វិធានការដើម្បីជួយឱ្យគេហទំព័រឬផ្នែកមាតិកាមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់នៅក្នុងលទ្ធផលស្វែងរករបស់ Google។ ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់អាចបណ្តាលឱ្យមានចរាចរសកម្មភាពច្រើន បង្កើនការប្រែចិត្តជឿនិងROI ខ្ពស់។ ម្យ៉ាងវិញទៀត SEO សំដៅលើការអនុវត្តការធ្វើឱ្យ websiteឬ webpage ប្រសើរឡើងដើម្បីបង្កើនបរិមាណនិងគុណភាពចរាចររបស់ខ្លួនពីលទ្ធផល organic របស់ម៉ាស៊ីនស្វែងរក។

ចំណាំ៖ ROI មកពីពាក្យ Return on investment មានន័យថា នៅពេលអ្នកដាក់លុយចូលទៅក្នុងការវិនិយោគ នោះ ROI នឹងជួយអ្នកស្វែងយល់ថាតើប្រាក់ចំណេញឬការខាតបង់របស់អ្នកបានចំណេញប៉ុន្មាន?

សមាសធាតុដែល SEO រួមបញ្ចូល

ការអនុវត្តល្អបំផុតរបស់ SEO កំពុងផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលGoogle ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរក្បួនដោះស្រាយរបស់វា ប៉ុន្តែស្នូលរបស់វា SEO ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបច្ចេកទេសស្តង់ដារមួយចំនួនដែលយើងនឹងរៀបរាប់ខាងក្រោម។

  • រួមបញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ (keywords) ជ្រើសរើសតាមធម្មជាតិទៅក្នុងស្លាកចំណងជើង (title tagsឬ heading tags) ការពិពណ៌នាមេតា (meta descriptions) និងអត្ថបទជំនួស (alt text)
  • Blog posts និងច្បាប់ចម្លងទំព័រ (page copy) ដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងរួមបញ្ចូលពាក្យគន្លឹះទាក់ទងនឹងអាជីវកម្ម
  • ធ្វើទ្រង់ទ្រាយទំព័រ URL ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
  • បង្កើនល្បឿនផ្ទុកទំព័រឱ្យប្រសើរ

សមាសធាតុ SEO ក្រៅទំព័ររួមបញ្ចូល មាន

  • SEO ក្រៅទំព័ររួមបញ្ចូលនូវអ្វីដែលកើតឡើងនៅខាងក្រៅគេហទំព័ររបស់អ្នក ហើយនេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបាន backlinks ពីគេហទំព័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងមានការអនុញ្ញាតការចែករំលែកសង្គមនិងការសម្គាល់សង្គម (social bookmarking) ។

ចំណាំ៖ Backlinks គឺជាតំណភ្ជាប់(link)នៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកផ្សេង ដែលបញ្ជូនអ្នកអានមកកាន់គេហទំព័ររបស់អ្នក។